مشخصات کارکنان اداره امور دانشجویی و فرهنگی

حمید صفایی
سمت: رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن :۶۰-۴۴۸۶۸۵۳۶
 داخلی :۴۱۰۷۷

 سبحان صورتگر
سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن :۶۰-۴۴۸۶۸۵۳۶
 داخلی :۴۱۰۸۵

 خانم گودرزی
مسئول امور فارغ التحصیلان
تلفن :۶۰-۴۴۸۶۸۵۳۶
 داخلی :۴۱۰۸۵