مشخصات کارکنان اداره امور دانشجویی و فرهنگی
همت غفاری

سمت: رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن :۶۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی :۴۱۰۷۷

 

 

 

 

 

 


سبحان صورتگر

سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن :۶۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی :۴۱۰۸۵