برد پژوهشی

 

۱- فرم تاییدیه اساتید دانشجویان کارشناسی ارشد جهت درج در ابتدای صحافی پایان نامه srbiau.ac.ir/Files/taeidasatid.pdf

2-فرم اصالت پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد جهت درج در ابتدای صحافی پایان نامه srbiau.ac.ir/Files/esalat.pdf

3- فرم منشور پژوهش جهت درج در ابتدای صحافی پایان نامه srbiau.ac.ir/Files/manshur.pdf

 

4- فرم کارآموزی مقطع کارشناسی

 

۵ - فرم پروژه در مقطع کارشناسی