آزمایشگاه گل حفاری

آزمایشگاه گل حفاری
زمینه فعالیت: طراحی فرمولاسیون گل حفاری و بهینه سازی خواص فیزیکی و رئولوژیکی گل حفاری به کمک افزودن انواع افزایه های مربوط  با هدف ارتقاء خواص سیال حفاری در شرایط دمایی و فشار مخزن و همچنین شرایط محیط
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه:  مهندس فرهاد امانی زاده فینی                                                شماره تماس: 44865336                                      
مساحت آزمایشگاه: 22متر مربع
تجهیزات: pH متر/ ویسکومتر دوار/ حمام آب و روغن/کیت ریتورت/کانسیستومتر/فیلترپرس/ MUD BALANCE
خدمات: اندازه گیری وزن ویژه سیال حفاری/ اندازه گیری میزان فیلترات سیال حفاری