آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
زمینه فعالیت: مطالعه آزمایشگاهی خواص فیزیک و ترمودینامیک سیال مخزن در شرایط مخزن از اولویت های اولیه این آزمایشگاه است. که شامل تعیین خواص فیزیکی و ترمودینامیک بر اساس تغییرات فشار و دما در مخزن است. متغییرهای فیزیکی شامل جرم مولکولی، دانسیته و اجزاء تشکیل دهنده سیال و روابط فشار - حجم- دما، ضرایب حجمی سیال مخزن، تراکم پذیری سیال، فشار نقطه حباب و شبنم، نمودارهای فازی و سیال مخزن می باشد.
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه:  مهندس فرهاد امانی زاده فینی                                                شماره تماس: 44865336                                      
مساحت آزمایشگاه: 45 متر مربع
تجهیزات: ویسکومترSVM3000/ترازوی دیجیتال/آون خلاء/ حمام آب روغن/pH متر
خدمات: اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی سیال/ اندازه گیری دانسیته فرآورده های هیدروکربوری