آزمایشگاه ارزیابی نفت خام

آزمایشگاه ارزیابی نفت خام
زمینه فعالیت: برگزاری دوره آموزشی در مقطع کارشناسی منطبق با سرفصل مربوطه و همچنین انجام آزمون های مرتبط با ارزیابی خواص فیزیکی و رئولوژیکی مشتقات نفتی
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه:  مهندس فرهاد امانی زاده فینی                                                شماره تماس: 44865336                                      
مساحت آزمایشگاه: 37 متر مربع
تجهیزات: Bomb Colorimeter (اندازه گیری گرمای احتراق)/ اندازه گیری فشار بخار به روش Reid/ ویسکومتر SVM3000/پمپ سرنگی/تقطیر فرآورده های هیدروکربوری/اندازه گیری نقطه اشتعال (Flash point Tester)
خدمات: اندازه گیری ویسکوزیته دینامیک و سینماتیک/ اندازه گیری نقطع اشتعال/ اندازه گیری گرمای احتراق/تقطیر فرآورده های نفتی/ اندازه گیری فشار بخار