آزمایشگاه سیمان حفاری

آزمایشگاه سیمان حفاری
زمینه فعالیت: طراحی فرمولاسیون دوغاب سیمان بر اساس شرایط چاه و بهینه سازی رفتار سیمان در این شرایط به کمک افزایه های رایج با هدف بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی دوغاب سیمان
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه:  مهندس فرهاد امانی زاده فینی                                                شماره تماس: 44865336                                      
مساحت آزمایشگاه: 22متر مربع
تجهیزات: رئومتر سیمان حفاری/ Mud balance/ حمام روغن/ آون خلاء/ انسداد تراوایی دما - فشار بالا
خدمات: اندازه گیری زمان بندش و نیمه بندش در شرایط اتمسفریک/ انسداد تراوایی/ رئومتر سیمان حفاری/ اندازه گیری خواص رئولوژیکی/ اندازه گیری وزن ویژه سیمان حفاری