آزمایشگاه خواص سنگ مخزن

آزمایشگاه خواص سنگ مخزن
زمینه فعالیت: تعیین و توصیف مشخصه های پتروفیزیکی سنگ مخزن و بررسی اثر فشار دوباره آنها بر نفوذپذیری نسبی، خواص الکتریکی، فشار مویینگی، تراک پذیری به کمک تصاویر سی تی اسکن
مکان آزمایشگاه: ساختمان مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی، طبقه اول
کارشناس آزمایشگاه:  مهندس فرهاد امانی زاده فینی                                                شماره تماس: 44865336                                      
مساحت آزمایشگاه: 45 متر مربع
تجهیزات: اندازه گیری اشباع سنگ مخزن/ شستشوی مغزه/کوره دمای بالا/حمام آب و روغن/ترازوی دیجیتال/ میکروسکوپ پلاریزان/Prosimeter
خدمات: اندازه گیری تخلخل مغزه/ اندازه گیری اشباع به روش استخراج/ اندازه گیری سیال موجود در سنگ به روش ریتورت