کارکنان حوزه اداره آموزش

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
حسین اسدی رئیس اداره آموزش 44868536-60 41101
معصومه سلیمانی خواه مسئول فارغ التحصیلان 44868536-60 41098
سیروس اسدی انار کارشناس آموزش 44868536-60 41111
صبا گودرزی کارشناس آموزش 44868536-60 41103
فردین وطن دوست کارشناس آموزش 44868536-60 41100
مجید صادقپور کارشناس آموزش 4486853660  
فرحناز برکادهی کارشناس آموزش 44868536-60  
مهران کوهی کاردان 44868536-60 41117
علی احمدی بایگان 44868536-60 41117