ریاست دانشکده

‌نام و نام خانوادگی: دکتر سعید بازگیر

مدرک تحصیلی: دکتری